Thưởng giải đấu Mưa sao băng YGG – tổng giá trị hơn 1 tỷ!